Blog: Sportparticipatie van de meiden en Sporten op Speciaal Onderwijs

Er moet nog een grote groep jongeren bereikt worden en in het bijzonder de meiden. We moeten daarom op een effectieve manier meer bekendheid geven aan de regelingen (Jeugdsportfonds), mogelijkheden en die goed kunnen communiceren, zodat de meiden in dit geval er optimaal gebruik van kunnen maken. We moeten hen structureel kunnen betrekken en binden. In verschillende onderzoeken worden gesproken waarom de meiden wel gaan sporten. De belangrijkste redenen waarom de meiden wel gaan sporten moeten we juist dan ook expliciet centraal stellen in onze campagne gericht op de meiden. Dus laats ze inspireren met een positieve gedachte en richt je op de positieve kanten van sporten, natuurlijk met de juiste hulpmiddelen ervoor. Ik zal dit overigens individueel zoals altijd onder de aandacht blijven brengen tijdens mijn veldactiviteiten en bestuurlijke aangelegenheden.

Ik had eerder in 2016 los van mijn motie “sportparticipatie van kinderen van minimahuishoudens” ook de motie “meer bekendheid sportparticipatie” ingediend. Bij het besluit van de betreffende motie had ik de wethouder verzocht via alle mogelijke communicatiekanalen bekendheid te geven aan sportparticipatie, vooral erop gericht de meiden die niet sporten te bereiken. In aanvulling daarop hadden we nog een specifieke motie ingediend. Het is daarom belangrijk dat we dit punt actueel houden en onder de aandacht brengen.

Het valt me trouwens op dat de cijfers omtrent de structurele sportparticipatie van de kinderen bij het Speciaal Onderwijs in Amsterdam niet bekend zijn. De wethouder komt spoedig naar aanleiding van mijn vragen met een overzicht. Aangepast sporten is namelijk een van onze prioriteiten binnen het domein van sport. Ik heb eerder verschillende moties ingediend om de sportstimulering bij de gehandicapte kinderen te bevorderen. Bij gehandicapte kinderen komt obesitas en overgewicht juist veel voor. Daarom is het belangrijk om meer zicht op te krijgen wat betreft de sportparticipatie van deze doelgroep. Sporten laat kinderen in het Speciaal Onderwijs groeien en maakt ze trots.

Immers, elk kind in Amsterdam verdient de beste kansen.

Orhan Kayar

zorgensport

Blog: Meer Sportenvoorzieningen in de Openbare Ruimte

Amsterdam wil een aantrekkelijke stad zijn voor haar bewoners en bezoekers. De aanwezigheid van stadsparken en openbaar groen met hoogwaardige voorzieningen speelt hierin een belangrijke rol. Veel Amsterdammers maken gebruik van onze parken door daarin te bewegen en te sporten. Het is daarom belangrijk dat er een beweeg- en sportvriendelijke openbare ruimte is, waarin mensen veilig kunnen sporten. Dit is onze bewegende stad of stad in beweging.

Sporten is van groot belang om ervoor te zorgen dat Amsterdammers fit en gezond blijven. Sport zal op nog meer terreinen zichtbaar zijn, zowel het aantal als de diversiteit van sportaccommodaties neemt namelijk toe. Het is daarom belangrijk in die dynamiek plekken te creëren voor bootcampers die veilig kunnen sporten. De inrichting van de buitenruimte krijgt overigens steeds meer gestalte, neem sportspeelplekken of sporttoestellen in de openbare ruimte als voorbeeld. Deze worden al goed gebruikt door onze bewoners.

Om die reden heb ik in het verleden de uitbreiding en het realiseren van het aantal fitnesstoestellen in de buitenlucht keer op keer aan de orde gesteld. Vervolgens heeft het college deze evaluatie betrokken bij het opstellen van het Sportaccommodatieplan 2015-2022.

In overleg en met de input van de stadsdelen moet het college uiteindelijk nieuwe plekken realiseren en de huidige plekken opknappen en via alle mogelijke kanalen dit actief communiceren aan de gebruikers. Ook kom ik binnenkort zelf met een nieuw voorstel samen met de heer Torn van de VVD over het realiseren van gemoderniseerde sporttoestellen en/of (klim)rekken.

Orhan Kayar

fullsizerender-1

Efficient aanvraag en gebruik van minimaregelingen

Vanmiddag schoof ik aan bij de commissie Werk & Economie. We hadden naar aanleiding van mijn motie “Arrangement sportparticipatie minimakinderen” deze op de agenda staan om de uitwerking ervan te bespreken. De sportparticipatie van kinderen uit minimahuishoudens ligt achter op de gemiddelde participatie van leeftijdsgenoten (de huidige sportparticipatie minimakinderen ligt rond de 30%). Daarbij is de sportparticipatie onder meisjes van niet-Westerse afkomst beduidend lager dan onder jongens. De ambitie is om in 2022 60% van deze kinderen te laten deelnemen aan sport. Ik heb me altijd op een enthousiaste manier ingezet om deze ambitie mogelijk te maken. In die hoedanigheid heb ik verschillende moties ingediend om minimakinderen (waaronder meisjes) structureel te betrekken en te laten sporten.

sportendekinderen

Met het Amsterdams Sportarrangement voor minimakinderen worden de diverse ingangen tot sport gebundeld in een samenwerking tussen gemeente (met name via de Digitale Stadspas) en het Jeugdsportfonds. We moeten sport blijven inzetten als middel om onze doelstellingen te behalen op thema’s als werk, zorg, onderwijs en welzijn. Dit zijn de voorwaarden voor een inclusieve samenleving waarin uiteindelijk iedereen meedoet. Op grond van bovengenoemde gegevens verdient de sportparticipatie onder minimakinderen nog meer de aandacht. Ik ben blij en trots dat het nu eindelijk beter georganiseerd wordt en een basis wordt gelegd (mede dankzij mijn initiatieven) om nog meer kinderen te laten sporten. Mijn droom is natuurlijk niet 60%, maar een stad waarin alle (minima)kinderen een lidmaatschap kunnen krijgen bij een sportvereniging en in alle vrijheid kunnen sporten. Ik heb eerder tijdens de voorjaarsnota aanvullend nog een motie ingediend over het uitbreiden van de sportaanbieders in de stad via het Jeugdsportfonds. Elk kind moet ongeacht zijn uitgangspositie kunnen sporten en een lidmaatschap kunnen krijgen bij een gewenste sportvereniging.

Immers, elk kind verdient de beste kansen. Er moet nog een grote groep jongeren bereikt worden en in het bijzonder de meisjes. We moeten daarom op een effectieve manier meer bekendheid geven aan deze regelingen en goed kunnen communiceren, zodat de minimagezinnen er optimaal gebruik van kunnen maken. Ik zal dit overigens individueel zoals altijd onder de aandacht blijven brengen tijdens mijn veldactiviteiten. Ook heb ik vanmiddag de wethouder gevraagd ons te informeren over de communicatie en het bereiken van de mensen die het nodig hebben. Ik blijf het herhalen: beleid is pas beleid wanneer de mensen ervan op de hoogte zijn en er iets aan hebben.

Finale LA League in het Olympisch Stadion

Afgelopen zaterdag mocht ik het spectaculair meidenvoetbalevenement “La League” bijwonen en met de deelnemers praten over damesvoetbal in Nederland. La League vertelt het verhaal van de waarde van voetbal voor meiden: naast beweging en plezier draagt voetbal ook bij aan hun eigenwaarde, kracht en vertrouwen. Het was mooi om te zien dat deze geweldige activiteit door meiden van jong tot oud met veel enthousiasme werd bijgewoond.

laleaugue

laleaugue-2