Begroting 2018 Gemeente Amsterdam: Mijn Unaniem Aangenomen Moties

Sport voor kwetsbaren: Dak- en Thuislozen en Vluchtelingen

Iedere Amsterdammer, maar zeker de dak- en thuislozen en de vluchtelingen moeten kunnen sporten en bewegen. In het kader van de laatste begroting van deze periode heb ik in totaal drie moties ingediend om vooral de sportparticipatie van de kwetsbare groepen te bevorderen. Mijn moties zijn allemaal raadsbreed aangenomen.

Een sportdag voor dak- en thuislozen

Alle vormen van sporten en bewegen moeten namelijk toegankelijk zijn voor iedereen. Daar heb ik mij als gemeenteraadslid sterk voor gemaakt. Sport is ook een perfect maatschappelijk middel om verschillende mensen bij elkaar te brengen. Vooral als het gaat om de specifieke groepen zoals de thuis- en daklozen en de vluchtelingen kan sport juist hun steun in de rug geven bij hun terug in de maatschappij. Tijdens het spelen van Homeless World Cup 2015 waar ik namens de gemeente aanwezig mocht zijn, heb ik zelf mogen ervaren dat dak- en thuislozen veel talent in huis hebben. Ik wil daarom ook benadrukken dat sport voor velen een ultieme vorm van een middel en uitlaatklep is om hun leven weer op de rit te krijgen. Zodoende heb ik het college verzocht elk jaar een sportdag te organiseren voor kwetsbare groepen zoals de dak- en thuislozen en vluchtelingen om kennis te laten maken met diverse takken van sport en hun te informeren welke middelen en mogelijkheden ze allemaal tot hun beschikking hebben om te kunnen sporten, zoals bijvoorbeeld de stadspas, en dit te doen binnen het bestaande sportbudget.

Gerichte campagnes voor kinderen in het speciaal onderwijs

Daarnaast heb ik de wethouder gevraagd in het kader van sportstimulering gerichte campagnes op te zetten voor kinderen in het speciaal onderwijs met als doel kinderen met een lichamelijke- of verstandelijke beperking te laten doorstromen naar een sportvereniging in de buurt. Ik vind dat we als gemeente meer bekendheid moeten geven over sporten in de buurt voor kinderen van het speciaal onderwijs. Ook voor deze doelgroep is het belangrijk om alle drempels weg te halen, veilig te laten sporten en zodoende mentaal en fysiek vitaler te worden.

Sport als vast onderdeel

Ten slotte wil ik deze periode sportief en sociaal afsluiten, zodat sport verankerd is in alle domeinen van de gemeente. De kracht van sport is groot en daarom dient het goed benut te worden. In mijn beleving is sport namelijk geen bijzaak, maar een hoofdzaak is van de samenleving. Daarom is een goede afstemming tussen de afdelingen van de gemeente erg belangrijk is. Sport vergroot niet alleen de gezondheid van onze bewoners, maar ook de leefbaarheid van onze prachtige stad. Sport zal nu dankzij deze motie verplicht in alle stukken met betrekking tot gebiedsuitbreiding en ruimtelijke ordening meegenomen worden. Sport wordt dus een vast onderdeel van alle domeinen binnen Gemeente Amsterdam. Omwille van een sportieve stad- en toekomst waar iedereen uiteindelijk kan sporten en bewegen.

https://amsterdam.pvda.nl/2017/11/09/sport-kwetsbaren-dak-en-thuislozen-en-vluchtelingen/